C C C C A+ A A- X

Окръжен съд – Силистра обявява конкурс за „Системен администратор”

Дата на публикуване 24 април 2023 Последна редакция 24 април 2023 обяви Отпечатай

ОКРЪЖЕН СЪД – СИЛИСТРА

ОБЯВЯВА конкурс за назначаване на длъжността „Системен администратор ” - 1 щатна бройка,

на основание Заповед № 166/20.04.2023 год. на Административния ръководител –

Председател на съда

 

  1. Кратко описание на длъжността: Системният администратор осигурява внедряването, инсталирането, конфигурирането, поддръжката и използването на съвременните информационни технологии, системи и комуникации в Окръжен съд - Силистра. Управлява и поддържа елементите на компютърната мрежа, софтуера и хардуера. Участва в изпълнението на дейностите на съда в областта на информационните и комуникационните технологии. В изпълнение на преките си задължения, дава устни и/или писмени становища, предложения и справки, в рамките на общите правила и други конкретно поставени задачи.
  2. Изисквания към кандидатите:

2.1 Минимални изисквания - лицето да е пълнолетен български гражданин; образование: висше, степен „бакалавър“; специалност: от професионалното направление в областта на компютърните науки, математика и информатика; професионален опит: не по-малко от 3 /три/ години в областта на информационните технологии; не е поставено под запрещение; не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер; не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност; не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително; не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация; не е народен представител; не е съветник в общински съвет - само за съответната общинска администрация; не заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия.

2.2 Специфични изисквания: Допълнителни квалификации/обучения или умения за: инсталиране, конфигуриране и администриране на Windows базирани системи; инсталиране, конфигуриране и администриране на активна директория (Windows 2008 Server и последващи); администриране и конфигурация на компютърни мрежи; администриране на уеб сайтове; опит в работа със софтуер за виртуализация, опит в работата по управление на сървъри, уеб-базирани системи;

  1. Минималният размер на основната заплата за длъжността е 1546.00 лв. + ранг.
  2. Необходими документи за участие в конкурса:

- писмено заявление /по образец/;

- автобиография – CV;

- декларация по чл. 340а, ал. 1 от ЗСВ /по образец/;

- декларация от кандидата по чл. 340а, ал.2 от ЗСВ /по образец/;

- декларация-съгласие за обработване на лични данни /по образец/;

- копие от диплома за завършено висше образование;

- медицинско свидетелство за постъпване на работа – оригинал;

- удостоверение от психиатър, че не се води на отчет - оригинал;

- заверени от кандидата копия от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж;

- заверено пълномощно за подаване на документи /когато не се подават лично/

Забележка: Кандидатите могат да подават копия от други документи, доказващи тяхната квалификация и умения за обявената длъжност.

Документите следва да бъдат окомплектовани в посочената по-горе последователност и да бъдат поставени в запечатан плик.

  1. Начин на провеждане на конкурса и оценяване на кандидатите:

Първи етап – подбор по документи.

Втори етап - решаване на тест.

Трети етап - събеседване, с цел установяване на личностните качества на кандидатите - комуникативност, начин на изразяване, мотивация за заемане на длъжността, професионален опит.

  1. Крайната оценка от конкурса е средноаритметично число от оценките от втори и трети етап за всеки отделен кандидат.
  2. Протоколът с крайното класиране се публикува на интернет страницата на съда и се обявява на информационното табло в съдебната сграда в 3-дневен срок от приключване на конкурса.

С класиралия се на първо място кандидат се сключва трудов договор и му се връчва индивидуална длъжността характеристика.

  1. Място и краен срок за подаване на документи:

В едномесечен срок, считано от публикуването на обявата. заявленията и изискуемите се документи се подават на адрес: Окръжен съд - Силистра, ул. „Симеон Велики” № 31, служител Човешки ресурси - стая № 11, ет.3, всеки работен ден от 08.30ч. до 17.00 ч.

За допълнителна информация - телефон 086/81 66 40 – съдебен администратор.

Всички съобщения и информация във връзка с конкурса ще бъдат обявявани на интернет страницата на Окръжен съд - Силистра и на информационното табло, намиращо се на партера в съдебната сграда.

Свързани файлове

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация