C C C C A+ A A- X

Представяне

ОКРЪЖЕН СЪД СИЛИСТРА е основан през 40-те години на миналия век.

Съдебният окръг обхваща районите на трите районни съдилища - в Силистра, Дулово и Тутракан.

Правораздавателната компетентност на окръжния съд се определя най-общо така:

Окръжният съд като първа инстанция разглежда наказателни дела в състав от един съдия и двама съдебни заседатели, освен ако в закон е предвидено друго и граждански дела в състав от един съдия.

Окръжният съд като втора инстанция разглежда дела в състав от трима съдии, освен ако в закон е предвидено друго.

 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

На окръжния съд са подсъдни като първа инстанция делата за престъпления против републиката, умишлени убийства, квалифицирани грабежи, държане с цел разпространение и разпространение на наркотични вещества и др. За част от останалите наказателни дела първа инстанция е районният съд, а втора /въззивна/ - Окръжният.

Наказателните дела, подсъдни на районните съдилища като първа инстанция се разглеждат от окръжния съд като втора /въззивна/ инстанция.

 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

На окръжния съд като първа инстанция са подсъдни:

- Исковете за установяване или оспорване на произход, за прекратяване на осиновяване, за поставяне под запрещение или за отменянето му;

- Исковете по търговски спорове;

- Исковете за собственост и други вещни права върху имот с цена на иска над 50 000 лева;

- Исковете по граждански дела с цена на иска над 25 000 лева, с изключение на исковете за издръжка, за трудови спорове и за вземания по актове за начет;

- Исковете за установяване на недопустимост или нищожност на вписване, както и за несъществуване на вписано обстоятелство, когато това е предвидено в закон; исковете, които по други закони подлежат на разглеждане от окръжния съд.

Гражданските дела, подсъдни на районните съдилища като първа инстанция се разглеждат от окръжния съд като втора /въззивна/ инстанция.

 

ФИРМЕНИ ДЕЛА

В Окръжен съд се образуват фирмени дела по възникване и промяна в регистрацията на юридически лица с нестопанска цел (сдружения с нестопанска цел, фондации, ЖСК, адвокатски дружества и други, които не са търговци).

Окръжният съд разглежда и дела по несъстоятелност.

 

Председателят на окръжния съд осъществява общо организационно и административно ръководство на окръжния съд и го представлява.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация