C C C C A+ A A- X

Обратна връзка

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 25 от заседанието, проведено на 18 юли 2007 година, Ви предоставяме одобрения примерен образец за сигнал до Комисията за борба с корупцията при ВСС.

Образец за сигнал до Комисия Професионална етика и превенция на корупцията.

 


Комисия ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА И ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРУПЦИЯТА (КПЕПК) в съдебната система е постоянно действащ помощен орган на Висшия съдебен съвет. Тя се състои от 10 члена на Висшия съдебен съвет, определени с негово решение.

КПЕПК провежда редовни заседания всяка седмица. При необходимост може да заседава и повече от един път. Комисията се свиква на заседание от нейния председател или по искане на една трета от членовете й.

Целта и дейността на Комисията са насочени към предотвратяване и борба с корупционните явления в съдебната система. КПЕПК притежава следните правомощия:

• да извършва проверки по конкретни сигнали и жалби, да сигнализира компетентните органи и информира ВСС за резултатите;

• да анализира информацията за наличие на корупционни практики в съдебната система;

• да разработва и предлага за утвърждаване от Висшия съдебен съвет конкретни мерки за превенция и противодействие на прояви на корупция в съдебната система;

• да сключва споразумения за съвместна дейност и обменя информация с Комисията за борба с корупцията на Народното събрание, Комисията за координация на работата с борбата с корупция към Министерския съвет, Сметната палата и други държавни и обществени структури, създадени за противодействие на корупцията;

• да осъществява сътрудничество с омбудсмана при осъществяване на компетентностите на ВСС и правно уредените правомощия на омбудсмана;

• да участва в съвместни прояви на ВСС и други държавни органи, правозащитни органи и юридически лица с нестопанска цел във връзка с проблемите на противодействие на корупцията.

Решенията на КПЕПК, съдържащи констатации за наличието на корупционно поведение от страна на магистрати и административен персонал в съдебните органи се докладват своевременно на Висшия съдебен съвет и органите по чл. 311 ЗСВ за предприемането на незабавни дисциплинарни мерки.

Тук може да отправяте вашите сигнали за прояви на корупция в съдебната система. Анонимни изложения не се приемат. Не се разглеждат молби по текущи производства за решаване на правни спорове.

Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация